1. A FÖLD, AMELYRE LÁBAD LÉP
A föld, amelyre lábad lép, véges végig a tied,
Mert én adtam azt neked.
Nem illetheti az ellenség, nem lesz sohasem idegené:
Nem lakhat ott, csak az a nép, akié a szövetség!

*********************************************************************

A KEGYELEM ÁRAD

A kegyelem árad és árad és árad,
A kegyelem árad, mint az esõ!
A kegyelem árad és árad mindenhol. [2x]
Jézus, Tebenned bízom, Jézus, irgalmad kísér!
Jézus, Veled táncolok örökké!

*********************************************************************

A NAPFELKELTÉTÕL
A napfelkeltétõl, míg leszáll az ég alján,
Jézus nevét dicsérem én! [2x]
Dicsérd! Dicsérd! [2x]

*********************************************************************

A REMÉNYEM CSAK TE VAGY

A reményem csak Te vagy, Jézus, a reményem csak Te vagy.
Korán reggel és késõ éjjel, a reményem csak Te vagy!

*********************************************************************

A SÍR ÜRES, A KÕ ELGÖRDÜLT, ELVÉGEZTETETT

A sír üres, a kõ elgördült, elvégeztetett,
A halál nem tarthatta fogva, felemeltetett,
Feltámadott, dicsõségben él, Jézus él, örökké!
Örvendezz Sion népe, Megváltód szeret,
Érted vette fel magára a súlyos keresztet,
Mert kijött a sírból, Jézus él, Jézus él, örökké!
Hallelúja, örüljetek föld és ti, egek,
Üdvösségetek órája elközelgetett,
Mert a Király velünk van és él, Jézus él, örökké!
Hallelúja, Jézus él! [befejezés]

*********************************************************************

A SZENT SZELLEM EREJE

A Szent Szellem ereje [3x] itt van közöttünk,
A Szent Szellem ereje [3x] közöttünk van.
Mi hirdetni fogjuk [3x] a foglyok szabadságát.
Vak szemek megnyílását, szegényeknek vigaszát:
A Szent Szellem ereje közöttünk van!

*********************************************************************

7. A SZENT SZELLEM LESZÁL

A Szent Szellem leszáll, és minden megváltozik,
Megnyílik szemed.
A Szent Szellem leszáll, és új emberré leszel,
Meglátod Õt, aki szeret.
Meglátod Õt, Jézust, meglátod Õt, Jézust!

*********************************************************************

A SZÍVEMET ÁTADOM

A szívemet átadom én, ó nézd, leteszek mindent a lábad elé,
Mi Nélküled benne volt: kár és szemét, Uram, a szívemet átadom én.
A szívemet átadom én, ó, nézd, könyörög lelkem új életért.
És elhiszem, üdvömért véred elég. Uram, szívemet átadom én.

*********************************************************************

A TE HÛSÉGED
A Te hûséged az egekig ér. A Te hûséged az egekig ér.
[Ref.:] Te vagy az Élet, szóljon az ének!
Igéd éltet ma és minden napon!
Velünk az Isten minden napon.
Velünk az Isten minden napon. [Ref.]

*********************************************************************

A TE IGÉD LÁMPÁS LÁBAIM ELÕTT

A Te Igéd lámpás lábaim elõtt, világosság utamon.
A Te Igéd lámpás lábaim elõtt, világosság utamon.
Nem félek, Uram, mert Te vagy velem, Te vagy az erõsségem.
Kõsziklán a ház, erõsen megáll, fújhat bármi szélvihar!

*********************************************************************

A TE NEVEDBEN

A Te nevedben mi együtt vagyunk,
Jézus, nevedben mi együtt vagyunk.
Hallgasd meg hõ imánk mikor Hozzád járulunk,
Élõ vizeddel táplálj, hû Urunk!
„Úgy mutassátok meg hitetek,
Hogy az én szavaimnak engedtek.
Hogyha velem és egymással egyek lesztek,
Minden kérésetekre felelek.”
A Te nevedben mi együtt vagyunk,
Jézus, nevedben mi együtt vagyunk.
Tégy eggyé minket szentségedben, ez óhajunk,
Használj munkádban drága, hû Urunk.

*********************************************************************

A TE NÉPED KÖZÖTT JÁRVA
A Te néped között járva dicsérem neved,
Mert egyedül Te vagy szent a dicséret trónján, odafenn.
Örvendezzünk Teelõtted nagy jóságodért.
Legyen a Te neved áldott itt és a Mennyben, örökké.

*********************************************************************

A TE VÉRED MEGTISZTÍTOTT

A Te véred megtisztított, a Te véred tett tisztává engem!
A Te véred megtisztított minden hamisságtól!
A Bárány vére, a golgotai Bárány vére!
A golgotai Bárány vére, a golgotai Bárány vére! A Golgotáról!

*********************************************************************

A VAKOK LÁTNAK

A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak ébrednek álmukból.
Kik rabok voltak, most megszabadultak, a szegényeknek örömhír szól.
Õ az Úr, Õ a nagy Király, aki ott ül Isten jobbján.
Õ az Út, Õ az Igazság, Õ az Élet, aki reád vár.
A gonosz tettek mind eltöröltetnek, és tisztává lesz a romlott szív.
A megtört lelkek új életre kelnek, a Mester van itt, és téged hív.

*********************************************************************

ADJ MÉG

Adj még, adj még, adj még többet Magadból.
Adj még, adj még, adj még többet Magadból.
Hogy szeresselek úgy, ahogy Te szeretsz,
Hadd kövesselek úgy, ahogy Te vezetsz,
Hadd váljak olyanná, ahogy terveztél,
Mert az Úr jó! Mert az Úr jó!
Adj még, adj még, erõs jelenlétedbõl.
Adj még, adj még, erõs jelenlétedbõl.
Hogy szálljon le közénk dicsõséged,
Töltsön be újra Szent Szellemed,
És emelj oda fel, ahol nincs már más,
Csak egyedül Te! Csak egyedül Te!

*********************************************************************

AKI A FELSÉGESNEK REJTEKÉBEN LAKOZIK

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik,
A Mindenható árnyékában nyugszik.
Azt mondom az Úrnak: én oltalmam,
Váram, Istenem, Õbenne bízom.
[Ref.:] Mivel ragaszkodik hozzám,
Ezért megszabadítom õt.
Mert ismeri nevem, megsegítem (megsegítem).
Segítségül hív engem,
Ezért meghallgatom õt.
Örök élettel megelégítem.
Elesnek melletted ezren,
Jobb kezed felõl tízezren.
De hozzád nem közelít a baj.
Mert hajlékodnak az Urat választottad. [Ref.]
Angyalainak parancsolt felõled (parancsolt felõled),
Utaidban õk õriznek téged (õk õriznek téged),
Oroszlánon és áspiskígyón jársz (kígyón jársz),
Lábaiddal megtaposod a sárkányt. (Hallelúja!) [Ref.]

*********************************************************************

AKI A HOLTAKAT MEGELEVENÍTI

Jézus, Te vagy minden örömöm forrása,
(Igen) Jézus, Te vagy, Te vagy az Élet!

*********************************************************************

AKIK BÍZNAK AZ ÚRBAN

Akik bíznak az Úrban olyanok,
Mint a Sion hegye, amely meg nem inog.
Jeruzsálemet hegyek veszik körül,
És az Úr körülveszi az Õ népét.
Mostantól fogva mindörökké,
Mostantól fogva mindörökké!
Tégy jót, Uram, a jókkal,
És a szívük szerint az igazakkal.

*********************************************************************

AKKOR MAJD TÁNCOLVA ÖRÜL ISTEN NÉPE

Akkor majd táncolva örül Isten népe,
Az ifjak is a vénekkel együtt.
La, la, la, la, la…
Gyászukat vígságra fordítom, népemet megvigasztalom.
Örömöt szerzek nékik, rabságból szabadságot,
Bánatból megdicsõült drága életet.
Ujjongó szívet adok, egy utat, boldogságot,
Igen, mert szeretem õket.

*********************************************************************

AMIKOR MEGÉRINT ENGEM KEGYELMED

Amikor megérint engem kegyelmed, amikor betölt jelenléted,
Amikor Melletted elhomályosul minden!
Amikor Eléd állok, s meglátlak, áthatol rajtam tekinteted,
Amikor hívón nyújtod átszegezett kezed!
Imádlak, ó, Uram, imádlak, Istenem, ezért vagyok, és élek örökké! [2x]

*********************************************************************

AMIKOR TELJES SÖTÉTSÉG BORUL REÁM

Amikor teljes sötétség borul reám, és mikor kialszik minden fény.
Mikor éjszaka lesz a világosság, és mikor elhagy minden remény.
A sötétség nem borít el Elõled,
Az éjszaka úgy fénylik, mint a nappal énnekem.
A sötétség olyan, mint a világosság,
Mert Te, Jézus, eljöttél hozzám.
Meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet,
Sem démonok, és semmilyen hatalmasság,
Sem amik most vannak, sem amik jõni fognak,
Sem magasság, sem mélység többé már:
Soha semmi, semmi nem választhat el,
Örökké tartó szerelmedtõl, Istenem.
Amit adtál a Te egyetlen Fiadban,
A mi Urunk, Jézus Krisztusban!

*********************************************************************

AMINT HEGYEK VESZIK KÖRÜL JERUZSÁLEMET

Amint hegyek veszik körül Jeruzsálemet,
Az Úr körülveszi népét Izraelt! [2x]
Mostantól fogva és örökké,
Az Úr körülveszi népét Izraelt! [2x]
Mint a Sionnak hegye Jeruzsálemben,
Úgy állunk Tebenned, Izrael Istene. [2x]
Mostantól fogva és örökké,
Úgy állunk Tebenned, Izrael Istene. [2x]

*********************************************************************

AMINT VAGYOK, ÚGY JÖVÖK ELÉD

Amint vagyok, úgy jövök Eléd, kegyelmed királyi trónja elé.
Véredet ontottad bûneimért, Isten Báránya, Jézus.
Amint vagyok, úgy elfogadsz, szent véred által megtisztítasz.
Újjáteremtesz, új életet adsz, Isten Báránya, Jézus.
Amint vagyok, úgy átölelsz, hozzám hajolsz, megérintesz.
Megszentel véred, meggyógyít, éltet, Isten Báránya, Jézus.

*********************************************************************

ARANYSZÁRNYÚ ANGYAL

Aranyszárnyú angyal száll a földre le.
Ragyog, mint a hajnal, Isten hírnöke.
[Ref.:] Hallelúja, hozsánna, glória!
Üdvözlégy Úr Jézus, Isten szent Fia!
Hirdeti az angyal: Jézus született,
Világ Megváltója értünk ember lett! [Ref.]
Jézus, jászolodnál földre borulunk,
Néked hálás szívvel mi is hódolunk. [Ref.]

*********************************************************************


ATYÁM, HÁLÁT ADOK NÉKED ÉN


Atyám, hálát adok Néked én minden napon, ami felragyog.
Atyám, elküldted a szent Fiad áldozatul, bûneinkért.
Jézus meghalt értem a Golgotán, a drága Bárány, a drága Megváltó.
Vére eltörölte a bûneim, megszabadított, új életet adott.
Feltámadott harmadnapra Õ, most a Mennyben van, szeretet Ura.
Eljön értünk, s elvisz az Atyához, s mi várunk Rá, úgy várunk Rá.

*********************************************************************


ATYÁNK, ELÉD JÁRULUNK


Atyánk, Eléd járulunk, szívünkbõl imádunk,
Mert egyedül Te vagy Úr, s Király, és hajlékodba befogadtál.
Tisztesség, imádás, hódolat és áldás,
Téged illet csak, és senki mást, akinek neve: Abbá, Atyánk.
Tõled van az élet, Fiad az ígéret,
És bensõnkben vett lakozást Szent Szellemed, az Igazság.

*********************************************************************

ATYÁNK, IMÁDUNK
(FATHER, WE LOVE YOU)
Atyánk, imádunk, Téged magasztalunk, dicsérjük drága szent neved!
Dicsérünk Téged, ó, dicsérünk Téged, dicsérünk Téged, Uram!
Szent Szellem, imádunk…
Jézus, imádunk…

*********************************************************************


AZ AJTÓ ELÕTT ÁLLOK


Az ajtó elõtt állok és zörgetek, arra várok, hogy bebocsáss,
A szíved ajtaján kívül nincs kilincs, csak rajtad áll a nagy találkozás.
[Ref.:] Ó, halld meg hangom és válaszolj, nyisd meg szíved ajtaját!
Ó, halld meg hangom és válaszolj, hogy velem együtt vacsorálj.
Kérdezed: „Ki az, aki kint áll?” „Jézus vagyok, Isten Fia.
Életem adtam a bûnös emberért, hogy ne kelljen meghalnia!” [Ref.]

*********************************************************************

AZ ELSÕ ÖRÖMHÍR

Az elsõ örömhírt az angyal mondta,
A pusztában virrasztó pásztoroknak.
Mikor éjnek idején elnémult a táj,
Mikor összebújt fázón az alvó juhnyáj.
[Ref.:] Örömhír, örömhír, örömhír nektek:
Izrael Királya megszületett!
Ott messzi keleten egy csillag kigyúlt,
És tündöklõ fénnyel az égen vonult,
Csuda szépen ragyogott és szórta a fényt,
Ilyen égi jelt nem látott senki se még. [Ref.]
És ott napkeleten a bölcsek nézték
A csillagnak fényét és felismerték:
„Íme, megjött a Király” – kit népek vártak,
El is indultak hittel és rátaláltak. [Ref.]
Ma szívünk zengi már a hit himnuszát,
És dicséri, áldja a Mennynek Urát,
Kinek szent szavára lett a föld és az ég,
Fia vérén nyert üdvöt az emberiség!

*********************************************************************

AZ ÉGBOLT MEGNYÍLIK

Az égbolt megnyílik, angyal kórus énekel, (kórus énekel),
Zeng az örömhír, hozzánk Jézus jött ma el. (Jézus jött ma el.)
[Ref.:] Gyere, énekelj most velünk,
Mert Fiút küldött az Úr nekünk! Énekelj velünk!

*********************************************************************

AZ ÉLET HAJNALÁN

Az élet hajnalán már gondolt rád Atyád.
Õ tudja jól, ha sírsz, hát ne szégyelld, ha fáj,
Mert úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát
Érted áldozta. Jöjj ma Hozzá!
Semmit sem tehetsz, hogy jobban szeressen,
És bármit is tettél, ne félj, Õ nem küld el,
Mert úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát
Érted áldozta. Jöjj ma Hozzá!
Jöjj ma Atyádhoz, bárhogyan is állsz.
Összetört életed add Neki ma át.
A halál óráján így szólt a Golgotán:
„Elvégeztetett jöjj ma hozzám!”

*********************************************************************

AZ ÉLET MEGJELENT

Az Élet megjelent, itt járt a földön lent,
Halál völgyén felragyogott a fény.
Megnyílt a nagy titok, mely végig rejtve volt.
Köztünk van Krisztus, a dicsõ remény.
[Ref.:] Élek többé már nem én, mert Jézus bennem él.
Egyszer meglátod Õt színrõl színre.
Élõ víz árad, szívemben kút fakad.
Áldom és dicsérem Õt örökké.
Eljött, és szenvedett, vére árán megvett,
Minden bûnünk keresztre vitte,
Feltámadt, s él az Úr, fenn az egeken túl,
Mennyei trónján dicsõségben. [Ref.]

*********************************************************************

AZ IGE EGY MAG

Az Ige egy mag, az Ige egy mag, mely elvetve, öntözve nagyra nõ.
Az Ige egy mag, az Ige egy mag, mely elvetve, öntözve nagyra nõ.
Elérheted álmaid, csak hinned kell! Csak hinned kell!
Csak hinned kell, ó csak hinned kell, csak hinned kell, ó csak hinned kell!
[Ref.:] Isten Igéje van ma itt! Isten Igéje van ma itt!
Lehet, hogy mélyre jutottál, talán félsz, de ennek itt most vége,
De ennek itt most vége, figyelj rám testvér: Csak hinned kell!
Csak hinned kell! [Ref.]
Emeld fel kezeidet, emeld fel kezeidet! Ez a te idõd, hogy újra ragyogj.
Ez most a te idõd, hogy újra ragyogj. [Ref.]

*********************************************************************

AZ PEDIG AZ ÖRÖK ÉLET

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged;
Az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. [2x]
[Ref.:] Úr Jézus, Megváltom! Hatalmas Királyom!
Örök élet van Benned! Örök élet beszéded!

*********************************************************************

AZ ÚR AZ ÉN HÛ PÁSZTOROM

[Ref.:] Az Úr az én hû Pásztorom, szükségem nincs, Övé vagyok.
Füves legelõkön nyugtat engem, és csendes vizek felé terelget.
Lelkemet megújítja, szívemet megvidámítja,
S a halál völgyében is velem van Õ, és átsegít. [Ref.]
Ellenségem szeme elõtt asztalhoz ültet bõkezûn.
Olajjal árasztja el fejem, csordultig tölti meg kelyhem. [Ref.]
Életem minden napján jóságos kegyelme árad rám.
Nála van a lakhelyem, otthont készített a Mennyben. [Ref.]

*********************************************************************

AZ ÚR ÁLDJON MEG TÉGED

Az Úr áldjon meg téged, ragyogjon fénye benned!
És békesség kísérje lépteid, ámen! Ámen!

*********************************************************************

AZ ÚR ITT VAN

Az Úr itt van, itt áll most közöttünk,
Erejével, hatalmával, és dicsõségével!
Az Úr itt van, itt áll most közöttünk,
Erejével, hatalmával és dicsõségének szavával.

*********************************************************************

AZ ÚR KITÁRJA KÉT KEZÉT

Az Úr kitárja két kezét, nincs többé gonosz, nincs szenvedés,
Mert ennek még az emléke is sûrû ködbe vész.
[Ref.:] Az Úrnak népe Izrael. [2x]
Nem felejti el övéit, és nem hagyja el.
Mert az Úrnak szemefénye Izrael. [Ref.]
Itt van az Úr miköztünk, érezd a jelenlétét,
Énekeld a megváltottak hálaénekét. [2x] [Ref.]

*********************************************************************

AZ ÚR OLY CSODÁLATOS

Az Úr oly csodálatos, nincs más, csak Õ mindenható.
Hatalma örökké tart, a mi Istenünk az Úr.
Dicsérd és magasztald Õt, mert jó és örökkévaló.
Oly szent és dicsõséges, a mi Istenünk az Úr.

*********************************************************************

AZ ÚR SZELLEM

Az Úr szellem, és szabadság lesz ott, ahol megjelen’,
Szabadon a bûntõl és a láncoktól. Szent szabadság

*********************************************************************

AZ ÚR VAN ITT

Az Úr van itt (az Úr van itt), a te Istened (a te Istened),
Õ vár rád (Õ vár rád), Õ vár rád (Õ vár rád).
Az Úr van itt (az Úr van itt), a te Istened (a te Istened),
Õ vár rád (Õ vár rád), Õ vár rád (Õ vár rád),
Hogy elmondja, mennyire szeret:
A legdrágábbat adta érted: az Õ Fiát (az Õ Fiát),
Aki most is él (aki most is él), s uralkodik mindörökké.

*********************************************************************

AZ ÚR VELÜNK VAN

Az Úr velünk van, Izrael Szentje, a várunk. [2x]
Õ készíti fel szívünket, hogy megláthassuk arcát,
Igéjével szentel meg minket!
Az Úr velünk van, Izrael Szentje a várunk. [2x]
Szent Szelleme él mibennünk, az Õ temploma vagyunk,
A Bárány megváltott népe!
Az Úr velünk van, Izrael Szentje a várunk. [2x]
Még kis idõ s eljön, nem késik, magához veszi Övéit,
Hogy együtt maradjunk örökké!

*********************************************************************

AZ ÚRBAN BÍZOM

Az Úrban bízom, erõs karja megtart engem az élõknek földjén! [2x]
[Ref.:] Az élõknek földjén boldog minden teremtmény,
Mert az élõknek földjén ott az Úr, igen!
Az élõknek földjén boldog minden teremtmény,
Mert az élõknek földjén ott az Úr.
Beszéde táplálja, átformálja lelkem az élõknek… [2x] [Ref.]
Szent Szelleme erõsít, betölti a szívem az élõknek… [2x] [Ref.]
Az én Megváltóm vár asztalához engem az élõknek… [2x] [Ref.]
És én hálával áldozom örökké az Úrnak az élõknek… [2x] [Ref.]
… ott az Úr, ott az Úr, s ott leszek én.

*********************************************************************

AZ ÚRÉRT MI INDULUNK

Az Úrért mi indulunk, az Õ ereje itt van velünk,
Dicsõségét meglátja majd (most) a föld! [2x]
[Ref.:] Mert a sereg kapitánya Jézus, gyõzelemre vezet minket,
Az ellenség nem árthat már nekünk!
Együtt az Úr Jézussal, hatalmas Királyunkkal,
Minden térd Elõtte meghajol! [2x] [Ref.]
Zengd a himnuszt, a gyõztesét, áldd az Istent a gyõzelmekért,
Nincs fegyver, amely legyõzhet minket! [2x] [Ref.]

*********************************************************************

AZ ÚRNAK SZELLEME VAN ÉNRAJTAM, FELKENT

Az Úrnak Szelleme van énrajtam,
Felkent, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak.
Elküldött, hogy bekössem a megtört szíveket,
Hogy szabadságot hirdessek a foglyoknak.
Jókedvének esztendejét, itt az idõ…
Hosszútûrése napját, itt az idõ…
Fogadd el ma kegyelmét, itt az idõ…
Vesd le hamar a gyászruhát!
Ez az a nap, amikor szól hozzád az Úr,
Ez az a perc, amikor szíved megnyithatod,
Ne várj tovább, oly bõséges irgalma,
Még nem késõ, ez az üdvösség napja!

*********************************************************************

AZ ÚRNAK SZELLEME VAN ÉNRAJTAM, Õ TÁMOGAT

Az Úrnak Szelleme van énrajtam, Õ támogat, Õ soha el nem hagy!
Békességet, szeretetet ad a szívembe, Atyám drága Szent Szelleme.
Úgy hívunk, jöjj, vigyázz reánk, vezess minket a Mennyország útján!
Úgy szeretünk, maradj velünk, Veled boldog az életünk.

*********************************************************************

AZT, AKI BÛNT NEM ISMERT

Azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tette értem,
Hogy Isten igazsága legyek Õbenne, a Felkentben. [2x]
Jézus Te vagy az Élet, aki meghaltál értem!
Feltámadtál, hogy örökké élhessek. [2x]

********************************************************************

ÁLDALAK ISTENEM

Áldalak Istenem, Tiéd az életem, szeretlek, és mindig követlek!
Mert velem vagy, hûséged el nem hagy soha,
Örökké tart szerelmed, vége nincs soha,
Erõs karod megtart, nem enged el, mert velem vagy!

*********************************************************************

ÁLDÁS, HÁLA MIND ÕT ILLETI

[Ref.:] Áldás, hála mind Õt illeti! Térdet hajtunk a szent Fiú elõtt!
A halál nem gyõzte le, mert Õ feltámadt!
Királyi trónon ül, Isten Báránya Õ!

*********************************************************************


ÁLDÁSODDAL MEGYÜNK


Áldásoddal megyünk, megyünk innen el.
Néked énekelünk boldog éneket.
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk,
Õrizd életünk mindennap.
Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram.
Néked énekelünk vidáman, boldogan.
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk,
Õrizd életünk mindennap.

*********************************************************************


ÁLDJÁTOK AZ URAT


Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét,
Kik házában álltok napról napra,
Dicsérjétek szüntelenül Õt.
Tárjátok kezeitek az élõ Isten felé!
Áldjon meg téged Sionból az Úr,
Ragyogtassa arcát reád.

*********************************************************************

ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR

Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr,
És õrizzen meg tégedet.
[Ref.:] Világosítsa meg az Úr az Õ orcáját terajtad,
És könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az Õ orcáját rád,
Fordítsa az Úr az Õ orcáját rád, és adjon békét tenéked.

*********************************************************************

ÁLDOM AZ URAT

Áldom az Urat, mindenkor dicsérem szent nevét! [3x]
Kõsziklám Õ és erõs váram.

*********************************************************************

ÁLDOTT A NAP

Áldott a nap, melyet Te szereztél,
Értem haltál a Golgota keresztjén.
Mikor megtaláltál és le is hajoltál
A régi-régi bûnös életemért.
[Ref.:] Nem érdemlem, tudom, nem, nem, nem,
A Jézus szeretetét, hogy értem folyt a drága szent vér! [2x]
Mikor bûneimet mind eltörölted,
Megtisztítottad a szívemet,
És új ruhát adtál, hófehér ruhát,
Amit drága véred mosott meg. [Ref.]
Azóta minden nap áldott,
Mert Szent Szellemed betöltötte az egész életem.
És nem vagyok már szegény, mert gazdaggá tettél,
Egészen a szívembe költöztél.

*********************************************************************

ÁLDOTT AZ ÚR NEVE

[Ref.:] Áldott az Úr neve! Áldott az Úr neve!
Áldott, áldott, áldott az Úr neve! „Jézus”
Jézus meghalt helyettem, ott függött a kereszten,
Minden bûnöm eltörölte örökre! „Ó, igen” [Ref.]
Mikor az Úr mellettem, mondd, ki lehet ellenem?
Az ellenség nem árthat már énnekem! „Sohasem” [Ref.]
Felövezem lelkemet, a mennyei kenettel,
Ellenállok minden gonosz erõnek! [Ref.]
Figyelem a jeleket, várom már Õt szüntelen,
Reménységem, tudom, nem szégyenít meg! „Sohasem” [Ref.]

*********************************************************************

ÁLDOTT LEGYEN A MI URUNK

Áldott legyen a mi Urunk [3x] örökké!
Áldott legyen a mi Urunk [3x] örökké!
Az Õ neve bástya, erõs várunk,
Az igaz Hozzá fut és megmenekül. [2x]

*********************************************************************

ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR, A MI SZABADÍTÁSUNK…

Áldott legyen az Úr, a mi szabadításunk Istene,
Napról-napra gondoskodik rólunk!
Áldunk és tisztelünk, imádunk Istenünk,
Szeretettel töltsd be a mi szívünk!

*********************************************************************

ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR, AZ ÉN KÕSZIKLÁM

Áldott legyen az Úr, az én Kõsziklám!
Áldott legyen az Úr, pajzsom, oltalmam!
Csak Benne van az erõ, és Tõle van az élet,
Áldott legyen az Úr mindenek fölött!
Áldott legyen az Úr, az én Kõsziklám!
Áldott legyen az Úr, pajzsom, oltalmam!
Csak Benne nyugszik meg és vigad az én lelkem,
Áldott legyen az Úr mindenek fölött!

*********************************************************************

ÁLDOTT LEGYEN NEVED, Ó, URAM

Áldott legyen neved, ó, Uram,
Szálljon dicséret és imádat Eléd!
Szent kezeink felemeljük Hozzád:
Áldott légy, Uram [3x] örökké!

*********************************************************************

ÁLDOTT LÉGY, ISTENEM

Áldott légy, Istenem, köszönöm Neked,
Megtartod életem, köszönöm Neked.
Köszönöm a Golgotán szent Fiadnak halálát,
[Ref.:] Köszönöm Neked, köszönöm Neked.
Áldott légy, Istenem, köszönöm Neked.
Köszönöm a szent tüzet, a ragyogó keresztet… [Ref.]
Köszönöm az életem, a mindennapi kenyerem… [Ref.]
Köszönöm az éjszakát, a ragyogó holdsugárt… [Ref.]

*********************************************************************

  ÁLDOTT LÉGY, URAM

Áldott légy, Uram, mindenek felett,
Igazságod jobbjával vezess!
Áldott légy, Uram, ki vigyázol reánk,
Kérlek, jöjj mindig el hozzánk!
Szent tüzed áraszd reánk,
Áradjon ránk a boldogság.
Követünk Téged, hiszen Hozzád tartozunk,
Te vagy az Úr, mindörökké!

*********************************************************************

ÁLDOTT LÉGY, URUNK

Áldott légy, Urunk, szívbõl magasztalunk,
Áldott légy, Urunk, Te vagy a nagy Király.
Nagyvárosok lakói, távoli szigetek népei,
Zengjetek hûségérõl, mondjátok: nagy az Õ neve.
Hódoljatok Elõtte új dallal mind, ti nemzetek,
Közel valók és föld szélén levõk dicsérjétek Õt szüntelen.

*********************************************************************

ÁRADJ FOLYÓ

[Ref.:] Áradj folyó, jöjj, a menybõl áradj,
Töltsd be szívünk, formáld át életünk!
Áradj folyó, töltsd be szívünk templomát,
Örök élet vize áradj ránk.
Mert úgy várunk és kiáltunk,
Szomjúságunk csillapítsd le, ó Urunk.
Mint a szarvas hûs forrásra,
Jelenlétedre úgy kívánkozunk. [Ref.]
Tömlöcajtók nyíljanak meg,
S a gonoszság láncai lehulljanak!
Az erõtlen Rád tekintsen,
S a beteg azt mondja, erõs vagyok! [Ref.]

*********************************************************************

ÁRASZD KI RÁNK A TE BÉKESSÉGEDET

Áraszd ki ránk a Te békességedet. Gyógyítsd meg a megtört szíveket.
Keneted áradjon ki ránk. Taníts minket a Te igazságodra.
Hirdesd az Úr dicséretét. Tégy bizonyságot Róla,
És írd be azt a mi szívünkbe.
Drága Szent Szellem, hívunk, jöjj közénk,
Nagy szükségünk van a jelenlétedre,
Várunk Reád, szívünk nyitva áll,
Szállj le ránk Úrnak Szent Szelleme.
Az én szellemem az Úrnak lámpása,
Õ világosítja meg, mit kell tennem,
Bizonyosság által vezet engem.
Isten Szellemét kaptam a szívembe.
[Ref.:] Jöjj drága Szent Szellem, legyél a Vigasztalóm.
Alakítsd át szívem, újítsd meg a szellemem.
Hozz nékem gyógyulást, hozd el a vigasztalást.
Keneted áradjon ki ránk, lényeddel segítsd az imánk.
Akiket Isten Szelleme vezérel, azok az Istennek fiai.
Nem magától szól, azt szólja, amit hall,
Igazságra vezetnek útjai.
Taníts meg, ó, Uram a Te igazságodra,
Segíts, és erõsíts meg az én utamon.
Tekints le rám, hadd fogjam kezed,
Úgy hiányzik a mennyei otthonom. [Ref.]
Nyelveken szóljuk az imánk, utunkon mutasd az irányt.
Szeretünk drága Szent Szellem.

*********************************************************************

ÁTADOM EGÉSZ LÉNYEMET

Átadom egész lényemet, meghajtom a térdemet,
Leborulva a Te szent trónod elõtt!
Tiszta kezeket emelek, kérlek, teljesen újíts meg!
[Ref.:] Imádlak szellemben és igazságban Téged,
Legyen az egész életem Feléd dicséret!
La-la-la-la-la, dicséret! La-la-la-la-la-la-la, dicséret [2x]! dicséret!