338. NAGY ISTENÜNK

Nagy Istenünk, Téged magasztal szívünk,
Dicsőítünk, ó, Mennyei Urunk.
Áldásaid köszönjük Néked, Atyám,
Imádunk Téged, hatalmas, nagy Király.
Énekeld hát az Úr dicséretét, szálljon e dal lágyan Felé. [2x]
Új életünk köszönjük Néked, Urunk,
Megváltottál, oly hálás a szívünk.
Szent Szellemed, elküldted nékünk, Atyánk,
S vár ott fenn ránk egy gyönyörűország. [Ref.]
A szívem áld, és hála tölti be, mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! [2x]

*********************************************************************

339. NAGY KIRÁLY, FENSÉGES ÚR, KIRÁLY

Nagy Király, fenséges Úr, Király,
Isten Fia, Tiéd minden magasztalás,
Szent sereg Előtted hajt fejet,
Hozsannát zeng: Te vagy a Szent, Téged imád.
Nincs más név, Te vagy az üdv, az élet, Jézus!
Megtartónk, Szabadítónk, csak Te vagy a fény.
Ő az Úr, hirdetjük, Ő az Úr,
Jézus Krisztus, a mi megváltó Urunk.
Ő az Úr! Egyedül Ő az Úr,
Ő Megváltónk, Szabadítónk és Királyunk.
Nincs más út, amely az Isten trónjához vezet.
Nincs más név, amelyben van üdvösség s élet.
Ő az Úr, hirdetjük Ő az Úr.
Ő Megváltónk, Szabadítónk és Királyunk.

*********************************************************************

340. NÁZÁRETI, NÁZÁRETI JÉZUSOM

Názáreti, Názáreti Jézusom, oly csodás, szépséges Hajnalom,
Ó áldalak, ó áldalak, drága jó Jézusom, áldalak.
Emberek, emberek jöjjetek, ez a név megváltott titeket,
Jöjjetek, jöjjetek, jöjjetek, ne féljetek, a drága jó Jézus vár titeket.
[Ref.:] Hallelúja, Jézusom, hallelúja, Jézusom,
Hallelúja, hallelúja, Jézusom.
Emberek, emberek, jöjjetek, ez a név megváltott titeket,
Jöjjetek, jöjjetek, jöjjetek, míg jöhettek, az utolsó nap is vár bennetek.
[Ref.]

*********************************************************************

341. NE ADD FEL

[Ref.:] Ne add fel a reményt, hisz van megoldás.
Jézus az, ki érted halt a Golgotán,
Elvitte a bűneid mindörökre,
Jézus az, ki felvitte a keresztre.
Kedves barátom, figyelj most reám.
Miért vagy szomorú, és miért nem vidám?
Az életed üres és céltalan,
Hallgasd meg, mit mond ez a dal. [Ref.]
Kedves testvér, figyelj most reám.
Te is közénk tartozol, örülj most ezután,
Szeretet jön egész életedben.
Nem is tudom, miért nem hittél nekem? [Ref.]

*********************************************************************

342. NE FÉLJ, MERT MEG VÁL TOT TA LAK

Ne félj, mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak,
Kar ja im ba zár ta lak, örök re enyém vagy.
Vi ru ló ré te ken át, hűs for rás fe lé ve zet lek,
Pász to rod va gyok, el vesz ni sen kit nem ha gyok,
Ka rom fe léd tá rom, ki árad ál dá som,
Nem rej tő zöm el, szí vem a szí ved nek fe lel,
Ami kor úgy ér zed, nyo maszt az élet.

Nem ta szí ta lak el, ami kor vét ke zel,
Ir gal mat lelsz a szí vem ben, örök fe léd a hűsé gem,
Amer re jársz véd lek, nyo mod ba lé pek,
Nem rej tő zöm el, sze re tet-lán gom át ölel,
Ne félj, ha éj ben jársz, hidd, hogy a fény vár rád.

*********************************************************************

343. NEKEM NINCS MÁS RAJTAD KÍVÜL

Nekem nincs más Rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy.
Kézzel, lábbal, szívvel-szájjal dicsérlek, Uram!
Ez a hús-vér templom Érted épült,
Neked ég a tűz bent oltárainál.
Ez a hús-vér templom Téged dicsér,
Szívem minden húrja Rólad muzsikál.

*********************************************************************

344. NEM A NAP LESZ NÉKED TÖBBÉ

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod,
Nem a hold világít néked fényességül.
Hanem az Úr lesz örök világosságod,
És Istened lesz ékességed.
És igaz lesz a néped mind, s a földet mindörökké bírják.
A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé.

*********************************************************************

345. NEM A SÍR

[Ref.:] Nem a sír és nem a halál dicsőít Téged! [2x]
Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged! [2x] [Ref.]
Mi élünk, mi élünk, és dicsőítjük az Urat! [2x] [Ref.]
Hallelúja, hallelúja, dicsőítjük az Urat!
Hallelúja, hallelúja, Jézus, Téged dicsérünk!

*********************************************************************

346. NEM ASZERINT JÁROK, AMIT LÁTOK

Nem aszerint járok, amit látok, és nem a szerint lépek, amit érzek!
Csakis a szerint járok, amit a szívemben hiszek! [2x]
Jézus a hitem fejedelme, Ő az én hitem bevégzője!
Nem tekintek a körülményekre! [2x]

*********************************************************************

347. NEM HALLOD-E?

Nem hallod-e, nem hallod-e, nem hallod, Jézus hív téged?
Nem hallod-e, nem hallod-e, nem hallod, Jézus hív téged?
[Ref.:] Meghalt érted, úgy szeretett, jöjj hát, mire vársz,
Nincs senki ilyen jó barát!
Meghalt érted, úgy szeretett, jöjj hát, mire vársz,
Holnap már késő lesz talán!
Nem látod-e, nem látod-e átszegzett kezét?
Nem látod-e, nem látod-e, hogy feléd nyújtja rég? [Ref.]
Nem érzed-e, nem érzed-e, nem érzed, Jézus, hogy szeret?
Nem érzed-e, nem érzed-e, nem érzed, mennyire szeret? [Ref.]

*********************************************************************

348. NEM IS TUDOM, HOL KEZDJEM

Nem is tudom, hol kezdjem, hogy megszüless te is hitben.
Hogy eljuthass a Mennybe fel. Nem tudom, hogy mondjam el.
Övé volt fent az ég. Szavát angyalok lesték.
De hátrahagyta mindenét. Mert látta, hogy elnyel a sötétség.
[Ref.:] Ó, ó, Jézus otthagyott mindent.
Érted élt itt lent, de nem tudsz még mindent.
Meghalt, mikor elhagyták, gyalázatnak adták.
S most a Mennyben terád vár.
Sok vétked van, jól tudom, titkaid nem faggatom.
Hagyd a hamis csillogást, Ő szeret téged, mindent megbocsát.
Úgy érzed, hogy jól élsz, pénzed van, de néha félsz.
És elkerül a boldogság, s még azt hiszed, ez gazdagság. [Ref.]

*********************************************************************

349. NEM LAN KAD EL

Nem lan kad el az Úr buz gó sze rel me.
Nem mú lik el ir gal ma, ke gyel me!
Meg újul min den reg gel, új min den reg gel.
Nagy a Te hűsé ged, ó, Urunk, nagy a Te hűsé ged.

*********************************************************************

350. NEM LESZ EGYEDÜL A SZÍVEM TÖBBÉ

Nem lesz egyedül a szívem többé, glóri-hallelúja,
Mert velem van az én Uram mindörökké, glóri-hallelúja:
Jézus, Hajnalcsillag, glóri-hallelúja. [2x]
Nincs már egyedül a szívem többé…

*********************************************************************

351. NEM VOLT REMÉNYEM

Nem volt reményem, és nem volt barátom,
S egyedül voltam itt, a világon.
Nem ismertem Őt, de közel jött hozzám,
Új reményt adott, átformált engem.
Ami volt, elmúlt, új ember lettem,
Drága Szellemét küldte el hozzám.
Megtalált az Úr, és elhívott engem.
Mindenem Övé, a gyermeke lettem.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.
Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt,
Jézus ma is él, és a nevemen szólít.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem,
Jézus él a szívemben.

*********************************************************************

352. NEVE JEHOVA

Neve Jehova, mindenható Úr, neve Jehova, a harcban zászlód,
Ő a te Megtartód, Teremtőd, Alkotód, neve Jehova, a te Gyógyítód.
Ő örökkévaló, Ábrahám Istene, Jehova Shalom, Izrael őrzője,
Ő a te Megtartód, Teremtőd, Alkotód, neve Jehova, a te Gyógyítód,
Zengd hallelúja, zengd hallelúja, zengd hallelúja, zengd hallelúja,
Neve Jehova, mindenható Úr, neve Jehova, a te Gyógyítód!

*********************************************************************

353. NEVED KIÖNTÖTT DRÁGA KENET

Neved kiöntött drága kenet, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.
Neved kiöntött drága kenet, neved kiöntött drága kenet.

*********************************************************************

354. NÉKED ÉNEK LEK DI CSÉ RE TET

Né ked ének lek di csé re tet,
Ál dom, fel eme lem szent neved.
Há lát adok Néked min de nért,
Az éle te mért, üd vös sé ge mért.
Mert úgy sze ret ted, Uram, a vi lá got,
Hogy Jé zus Krisz tust küld ted el ne künk.
Én el fo gad tam Őt, ki meg halt ér tem,
Kö szö nöm, Uram, az örök éle tem.
Éne kelj te is di csé re tet,
Áld jad Őt, ki té ged úgy sze ret.
Min den ki di csér je az Urat,
Sze resd Őt, hisz ke gyel me oly nagy.
Mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got,
Hogy Jé zus Krisz tust küld te el ne künk.
Hin ni Őben ne az örök élet,
Ő nem hagy el soha, elvisz majd haza.

*********************************************************************

355. NÉKED HÓDOLOK

Néked hódolok, Jézus, dicső Király! [2x]
Ujjongj, dalolj szívem, és imádjad Őt! [2x]

*********************************************************************

356. NÉZZ FEL AZ ÉGRE, SZIPORKÁZNAK

Nézz fel az égre, sziporkáznak csillagok,
Az égitesteken Isten dicsősége ragyog,
A hegyek alján zöldellő rét tükrözi Isten szépségét,
[Ref.:] Itt áll előtted egy fiú és egy lány,
Szívükben szüntelen ég a vágy,
Hogy megismerjünk Téged, nagy Király,
A világegyetem nagy alkotóját.
Jöjj énfelém, szívem sír Utánad,
Úgy vágyunk Rád, jöjj közénk,
Szeretünk Isten Fia.

*********************************************************************

357. NÉZZ SZÉT, LÁSSAD A MŰVÉT

Nézz szét, lássad a művét,
Mit hatalma szavával teremtett.
Nyisd ki, tárd ki a szíved,
Hisz Atyáddá lett Ő tenéked.
[Ref.:] Élő, élő az Isten, ezt zengi ég és a föld,
Atyánk, hódolunk Néked,
Dicsőséged mindent betölt, hallelúja.

*********************************************************************

358. NÉZZ TESTVÉR FEL

[Ref.:] Nézz testvér fel, az Úr van itt, lángoljon a szívünk,
Közel van már üdvösségünk, jöjj el Jézusunk, jöjj el Jézusunk!
Kerestem arcodat, Uram, lehajoltál énhozzám,
Félelmek, bűnök téptek, de Te megvigasztaltál. [Ref.]
Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja az imám,
Gyötrelmeimben vigaszt nyújt, ezért áldja Őt a szám! [Ref.]
Jöjjön, ki szomjas és igyék, aki hisz élni fog,
Szívének rejtett mélyéből az élő víz felbuzog! [Ref.]

*********************************************************************

359. NOSZA, ÁLDJÁTOK AZ URAT MIND!

Nosza, áldjátok az Urat mind, akik szolgáltok az Ő házában!
Emeljétek fel kezeiteket és áldjátok, áldjátok Őt!

*********************************************************************

360. NYISD MEG SZEMED, LÁSD MEG DICSŐSÉGÉT

Nyisd meg szemed, lásd meg dicsőségét,
Nyisd meg szíved, ismerd meg Teremtőjét.
Oly jó az Úr, oly felséges,
Ott áll ajtód előtt, és zörget.
Ő Alkotód, aki gondot visel rád,
Magához von, kegyelmével vigyáz.
Oly jó az Úr, oly hűséges,
Mindörökké áldott az Ő neve.