402. SEMMI FELÕL NEM AGGÓDOM

Semmi felõl nem aggódom!
Hanem kívánságaimat Eléd tárom
Hálaadással, minden alkalommal.

*********************************************************************

403. SERKENJETEK FEL, TI SIONNAK FIAI

Serkenjetek fel, ti, Sionnak fi ai.
Jöj je tek, és járul junk Királyunk elé.
Hisz Ő az, ki meg vál tott, vé ré vel meg mo sott!
Örök élet re ki ho zott!

[Ref.:] Di csér lek én, Jé zus, ma gasz ta lom ne ved!
Fel ki ál tok, Jé zus, di cső ség Ne ked!
Hal le lú ja, Jé zus, min den ha tó Is te nem!
Őrizz meg, őrizz meg en gem.
Felséges job bod dal tá mo gass en gem.
Világosság övez ze min den ös vé nye met.
Ke gyel med ben bí zom én, Te vagy erős sé gem!
Uram, Te vagy az éle tem! [Ref.]

*********************************************************************

404. SHALOM, SHALOM, JERUSHALAIM

Shalom, shalom, Jerushalaim! [4x]
Shalom! [6x]
Shalom, shalom, Jerushalaim!

*********************************************************************

405. SIONON A KÜRT ZENGJEN

(BLOW A TRUMPET IN ZION)
Sionon a kürt zengjen, hangozzék a földön!
Sionon a kürt zengjen, mert az Úr napja hamar eljön.
Halle-hallelúja, Mindenható Isten, halle-hallelúja, Jézus Király!

*********************************************************************

406. SOK ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT

Sok évvel ezelőtt történt, hogy Betlehem egén,
Megjelent egy csillag, jelezte Jézus jöttét,
Jöttek a keleti bölcsek, és imádták Őt,
Magasztalták az Istent, hogy elküldte a Megmentőt.
Mikor felnevelkedett, és tanított szerteszét,
Az egész Júdeában Őt sokan szerették,
Segített a szegényeken, betegeket gyógyított,
Ki hittel Hozzá fordult, az gyógyultan távozott.
De jött egy szörnyűnap, amit nem felejtek én,
Elfogták a bűnösök, Pilátushoz vitték,
Megrágalmazták Őt, és bűnnel vádolták,
Feszítsd meg, ezt kiáltották, a halálát akarták.

De Pilátus így felelt: „Nincsen benne bűn.”
De a tömeg egyre kiáltotta: „Feszítsd meg, feszítsd meg Őt”.
Pilátus kezeit mosta, majd Jézust elvitték,
A bűnös kezekkel lefogták, és megfeszítették.
És elkezdődött a szörnyűnagy tusa,
Mikor ott függött az ég és föld között,
De Ő így imádkozott: „Atyám, bocsásd meg nékik,
Bocsásd meg e bűnt nékik.”
Sötétség borult a földre, amikor meghalt Ő,
És sokan megértették akkor, hogy a Messiás volt Ő,
Egy új sírba helyezték, a követ lepecsételték,
A drága Bárány testét katonák őrizték.
De nem lett Rajta úrrá a halál hatalma,
Mert győztesen feltámadott a harmadik napra.
Most Ő a Mennyben van, de egy ígéretet tett,
Hogy készen várjuk mindenkor, mert Ő egy nap újból megjelen.
Ezért zengje hát e föld, hogy Jézus újból él,
Zengje hát e föld, hogy Jézus él,
Zengje hát e föld, hogy Jézus még mindig él,
Zengje hát e föld, hogy Jézus él,
És újból visszatér.

*********************************************************************

407. SOK SZÉP VIDÉKEN JÁRTAM

Sok szép vidéken jártam, és sok emberarcot láttam,
De mégis, olyan egyedül éreztem magam.
De ebben a magányban, így szólt hozzám az én Uram,
Hogy „Te mégis, egy vagy nekem a sok közül”.
[Ref.:] Így tehát, így tehát rábízom magam Istenre Jézus Krisztusban.
Így tehát, így tehát rábízom az életem az Ő szavára.
Most köszönöm a hegyeket, és köszönöm a völgyeket,
És köszönöm a vihart, amin átsegít.
Mert ha soha nem lett volna próba, nem tudnám,
Hogy Ő megoldja, és nem tudnám, hogy mit jelent a hit. [Ref.]

*********************************************************************

408. SOKSZOR ÚGY ÉRZEM

Sokszor úgy érzem, összeroskadok.
Többé nem lesznek jó és szép napok.
Nem süt rám a napsugár, nem lesz többé tél se nyár.
Lelkem terhével egyedül vagyok.
Éjszakák törnek rám, és én úgy érzem, megfojt a magány.
Félelem, fájdalom kínozza lelkem, hogy el sem mondhatom.
Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek.
Minden emberhez nagyon jó leszek,
És ha megbántanak, nem lesz szívemben harag.
Ez sem oldotta meg a terhemet.
Mit tegyek ezután, mikor tűnik fel újra a szivárvány?
Lesz-e még megoldás, vagy csak a négy fal vesz körül,
És semmi más.
Van egy út, amit Isten készített,
Csak ott lelsz nyugtot és békességet.
Ez az út a kereszt, ahol Isten szent Fia
Minden emberért életét adta.
Még ma jöjj, ahogy vagy,
Hisz Jézus Krisztus téged is elfogad.
Félelem, fájdalom eltűnik végleg,
S te élhetsz szabadon.

*********************************************************************

409. SÖTÉTSÉGBEN JÁRTAM

Sötétségben jártam, üresen és céltalan, vak voltam, és nem láttam,
De Te megérintetted szívemet, áldott legyen szent neved.
[Ref.:] Köszönöm, köszönöm, köszönöm Neked. [2x]
Új teremtés lettem, újjászülettem, a régi elmúlt, újjá lettem.
Áldott legyen szent neved. [Ref.]
Jézus Te vagy az Istenem, Tiéd minden tisztelet,
Tiéd az egész életem,
Betöltötted életem, áldott legyen szent neved. [Ref.]

*********************************************************************

410. SUHANÓ FELHŐ

Suhanó felhő… Puha, lágy szellő…
Érzem itt vagy, tudom, hogy itt vagy.
Lehajtom fejem, a hangod figyelem.
Szólj, Szent Szellem, taníts engem!
A sebem begyógyul, a könnyem már nem hull.
Örömöt adtál, befogadtál.
A bánat elröpül, sok gond eltörpül.
Vakon követlek, mint egy gyermek.
Vezess hát tovább, egész életemen át!
Úgy vágyom, úgy vágyom Terád!
Nekem, bárhogy jössz, úgy jó,
Lehetsz tűz, vagy hűs folyó,
Nekem csakis, csakis Veled jó!