411. SZABADÍTÓM, NYUGTASD MEG A LELKEM

Szabadítóm, nyugtasd meg a lelkem,
Én Megváltóm, vigasztalj engem.
Békességet mindig Tőled nyertem,
Az Ige által, így szóltál nékem.
Az életednek forrása szívedben van,
Őrizd meg hát mindennél jobban.
Az élet lángja mindig szívből lobban,
Az Isten látja, amiért szíved dobban.
[Ref.:] Ne félj, hisz az Úr közel,
Él benned, ezt hinned kell.
Nevében a védelem (győzelem),
E névben az életed: Jézus.

*********************************************************************

412. SZABADSÁG ADATOTT NÉKEM

Szabadság adatott nékem. [2x]
[Ref.:] Mert az Úr megváltott, Ő értem lett Király,
Jézusban enyém már ez a szent világosság.
Igazság adatott nékem. [2x] [Ref.]

*********************************************************************

413. SZELLEM SZERINT JÁROK

[Ref.:] Szellem szerint járok, mert a Szellem dolgaira gondolok. [4x]
Szellem gondolata él bennem, békesség lakik a szívemben.
Szellem gondolata él bennem, békesség lakik a szívemben. [Ref.]
Engem Isten Szelleme vezérel, az Ő gyermeke vagyok,
Enyém a fiúságnak Szelleme, Krisztus társörököse vagyok.
Engem Isten Szelleme vezérel, az Ő gyermeke vagyok,
Enyém a fiúságnak Szelleme, Krisztus társörököse vagyok.

*********************************************************************

414. SZELLEMBEN ÉS IGAZSÁGBAN

Szellemben és igazságban, szívem mélyéből imádlak.
Szellemben, mert szellem vagy, érints meg, újíts meg.
Szépséged átjárja lényem, békéd eltölti a szívem,
Árassz el Szellemeddel, Istenem.

*********************************************************************

415. SZELLEMBŐL ÉNEKELEM, DICSÉRLEK

Szellemből énekelem, dicsérlek,
Szellemből énekelem, imádlak, Uram,
Szellemből énekelem: dicsérlek, imádlak,
Szellemed leszáll rám, Szellemed leszáll rám!

*********************************************************************

416. SZELLEMMEL TELJES A SZÍVEM

Szellemmel teljes a szívem [4x], hallelúja [4x]!
Istennel teljes a szívem [4x], hallelúja [4x]!
Minden nap Jézust dicsérem [4x], hallelúja [4x]!

*********************************************************************

417. SZENT AZ ÚR

Szent az Úr, a Seregek Ura, méltó, hogy dicsérjük Őt, Királyunkat.
A remény megmarad bennünk, a hitünkről vallást teszünk.
És hirdetjük: Jézus a Krisztus, Őt követjük, Vele megyünk. Hallelúja.
Ő a nagy Király, csak egyedül Ő méltó, dicsérjük Őt.
A gonosszal szembeszállunk, erőt az Úr ad nekünk.
És hűséggel kitartunk végig, a Mennyben majd Vele leszünk.
Hallelúja.

*********************************************************************

418. SZENT AZ ÚR, SZENT AZ ÚR… ÖRÖKKÉVALÓ

Szent az Úr, szent az Úr, szent az Úr örökkévaló,
Ő méltó, hogy dicsérjük, hisz Szent Szellemét árasztotta ránk.
Jézus él, Jézus él, Jézus él, Ő a Megváltó,
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja betegségedet.
[Ref.:] Emeld fel kezed, nyisd meg a szívedet,
Imádd az Örökkévalót!

*********************************************************************

419. SZENT ÉKESSÉGBEN

Szent ékességben, szent öltözetben
Áldjuk az Úr nevét, dicsérjük Őt.
A Szentet áldjuk, nevét imádjuk,
Igaz és szent minden útjában Ő.
Áldott, ki jő az Úrnak nevében,
Áldott legyen, Őt illeti dicséretem.
Az ég és föld mind telve van dicsőséggel.
Ő az Úr, aki jön, betölti ezt a helyet!
Az Úr a Szent, az Úr a Szent.
Néki jár dicséret és tisztesség.
Az Úr a Szent, az Úr a Szent,
Igaz és szent minden útjában Ő!

*********************************************************************

420. SZENT SZELLEM, JÖJJ

[Ref.:] Szent Szel lem, jöjj, lo bo gó láng!
Szent Szel lem, jöjj, a vi lág vár!
Szent Szel lem, jöjj, vi ha ros szél, jöjj, áradj szét!
Jöjj el, élő víz for rás, jöjj, a szí vünk Té ged vár!
Jöjj, ki fényt adsz lel künk nek, jöjj, úgy vá runk Rád. [Ref.]
Jöjj, igazság forrása, jöjj, imádunk mindnyájan!
Jöjj, a szívünk ébreszd fel, jöjj, kegyelmeddel! [Ref.]
Jöjj, a népet gyűjtsd egybe, jöjj, az alvót ébreszd fel!
Jöjj, úgy hívunk, frissíts fel, bátoríts minket! [Ref.]

*********************************************************************

421. SZENT SZELLEM, JÖJJ, TÖLTS BE MINKET

Szent Szellem, jöjj, tölts be minket, Szent Szellem, vezesd szívünket.
Úgy kérünk, Jézus nevében, csak Benned dicsérjük Istent. [2x]
[Ref.:] Jézus küldött Szent Atyánktól, Te adj nékünk bizonyságot.
Úr Jézus, szeretlek Téged, Úr Jézus, követlek Téged,
Úr Jézus, Téged szeretlek, Úr Jézus, Téged követlek. [Ref.]

*********************************************************************

422. SZENT SZELLEM, KÖSZÖNTÜNK

Szent Szellem, köszöntünk! [2x]
Gyújtsd meg újra a szent tüzed,
Hadd égjen bennünk az első szeretet.
Friss olajjal kend meg fejünk!
Szent Szellem (Szent Szellem)!
Szent Szellem (Szent Szellem)!
Oly jó, hogy itt vagy velünk!

*********************************************************************

423. SZENT SZELLEM SZÁRNYALJ FEL

Szent Szellem szárnyalj fel bensőmben!
Szent Szellem szárnyalj fel bensőmben!
Töltsd be szívem, lelkem teljesen!
Szent Szellem újítsd meg életem!

*********************************************************************

424. SZENT SZELLEM, SZENT SZELLEM

Szent Szellem, Szent Szellem, Vigasztaló, Igazság Szelleme,
Isten ujja, Isten ereje, járj át, járj át!
Szent Szellem, Szent Szellem, Tanácsadó, Segítségem,
Szereteted kenetével járj át, járj át!

*********************************************************************

425. SZENT SZELLEM, ÚGY HÍVUNK

Szent Szellem, úgy hívunk, szállj le ránk [2x],
Úgy hívunk, úgy várunk, szállj le ránk,
Szent Szellem, szállj le ránk.

*********************************************************************

426. SZENT SZÍNED ELÉ JÁRULUNK

Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk Neked,
Hogy hálával áldozzunk, magasztaljuk nagy neved.
Mert megmentetted népedet, új életet adtál,
Fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát.
Te vagy az Istennek Báránya, a Magasságos Fia,
Aki kilépett a sírból, a halál nem fogott Rajta!
Szabadítónk lettél nékünk, Benned van reményünk,
Nincs másban üdvösség, Tiéd minden dicsőség! (Ámen.)

*********************************************************************

427. SZENT VAGY, SZENT VAGY… HATALMAS ISTENÜNK

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, hatalmas Istenünk!
Dicsőségeddel teljes az ég és a föld! [2x]
Hozsánna, hozsánna a magasságban! [2x]

*********************************************************************

428. SZENT VAGY, SZENT VAGY… Ó, URUNK

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ó, Urunk! [2x]
Az ég, a föld, és a mindenség, mind hirdeti neved dicsőségét,
Mert szent vagy, szent vagy, szent vagy, ó, Urunk!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ó, Urunk!
Áldott, áldott, aki jő az Úr nevében! [2x]
Előtted állunk és imádunk. Ó, jöjj, Úr Jézus, úgy várunk,
Mert áldott, áldott, áldott a mi Urunk!
Áldott, áldott, áldott a mi Urunk!

*********************************************************************

429. SZE RET Ő, MERT EL TÖ RÖL TE VÉT KE IN KET

Sze ret Ő, mert el tö röl te vét ke in ket,
Sze ret, mert fi a i vá tett ben nün ket,
Sze ret, mert fel vet te az élet ter hét, di csér jük Őt!
[Ref.:] Glóri-, glóri-, hal le lú ja [3x], hal le lú ja!
Sze ret Ő, mert Szent Szel le mé ből adott né künk,
Fel tá masz tott, Krisz tus sal együtt élünk,
Sze ret, mert fel visz oda, ahol Ő van, di csér jük Őt! [Ref.]

Di csér jük hát Krisz tus Urunk, Krisz tus Aty ját, mi Atyán kat,
Aki Is tent sze re tő vagy, di csér jük Őt! [Ref.]

*********************************************************************

430. SZERETET ÁRADJON KÖZTÜNK

Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk,
Szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk.
Hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek Benned,
Lobbantsa lángra szívünket szereteted! (Szereteted)

*********************************************************************

431. SZERETLEK, MINDENNÉL JOBBAN

Szeretlek, mindennél jobban szeretlek,
Mindennél jobban szeretlek,
Uram, szívem Tiéd!
Dicsérlek, Uram, Te szent vagy, dicsérlek,
Uram, Te szent vagy, dicsérlek,
Szívem egészen Tiéd, szívem egészen Tiéd!

*********************************************************************

432. SZERETLEK, SZERETLEK, JÉZUS

Szeretlek, szeretlek, Jézus. Szeretlek, szeretlek, Jézus.
Szent voltál, bűntelen, megváltottad az életem.
Az én utam Te vagy már, Jézus,
Az én hitem Te vagy már, Jézus, örökké velem leszel.
S a szeretet az életem, s a szeretet az életem!
Áldalak, Istenem! Áldalak, Istenem!
Áldalak, én édes Istenem.

*********************************************************************

433. SZERETTED AZ IGAZSÁGOT

[Ref.:] Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot,
Annak okáért felkent Téged az Isten,
A te Istened, örömnek olajával, társaid fölé.
Én Uram, Istenem, Te vagy az Igazság,
Téged követlek, szeretem beszédedet.
Kívánom érteni, s cselekedni is,
Hogy betöltsem a Te akaratodat a földön. [Ref.]

Ó, Uram, szólj hozzám, hallja a Te szolgád,
Nyisd meg szememet, hogy lássam dicsőséged,
Te formálsz engemet, Igéd változtat meg,
Köszönöm, hogy erősen tart a kegyelmed.

*********************************************************************

434. SZERETTEM MÁR

Szerettem már, tudod, oly sokszor, nem volt éjszakám, se nappalom.
Azóta már más lett a világ, mert Te megváltottál.
Jézus, Te vagy Istenem és Megváltóm!
Jézus Te vagy Gyógyítóm és Vigasztalóm!
Jézus Te vagy Isten Fia, dicső Király!
Jézus Te vagy az Igazság!
[Ref.:] Mert én őszintén szeretlek Téged, maradj mindig mellettem,
Mert én Tőled kaptam új életet, szeretlek Istenem!

*********************************************************************

435. SZÍVBŐL DICSÉRLEK

Szívből dicsérlek, neved magasztalom,
Szerelmed mélyebb, mint elmondhatom.
Előttem jársz, követlek utadon,
Minden vágyam, hogy Hozzád szálljon fel dalom.
Szívemben Te erősítesz meg!
Éjszaka nem fogy el a fény!
Minden lélegzetem hirdeti kegyelmedet!
Elmémben csak Te vagy a győztes!
Lelkemben a trón a Tiéd!
Életem megérintetted, tűzben ég!

*********************************************************************

436. SZÍVEM TELVE VAN VELED

Szívem telve van Veled, drága Jézus, hűMegváltóm,
Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus.
Hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom,
Karod óv, s átölel, csak Nálad van lakhelyem.
Jöjj közel hát, ölelj most át.
Szükségem van Rád, szükségem van Rád!

*********************************************************************

437. SZÍVVEL HISSZÜK, SZÁJJAL VALLJUK MEG

Szívvel hisszük, szájjal valljuk meg,
Hogy az Úr gyermekei vagyunk.
Vérével váltott, és tisztított meg,
Hogy éljünk, és meg ne haljunk, sőt feltámadjunk.
[Ref.:] Az Úr megváltott, befogadott,
Saját kezével megalkotott.
Szent néppé tett, felültetett,
Mennyei székbe, hogy éljünk Vele.
Fiúság Szellemét adta nekünk,
Hogy ne legyünk idegenek.
Minket, kik egykor oly távol voltunk,
Övéinek nevez, és nem bánja meg. [Ref.]

*********************************************************************

438. SZÓLJON AZ ÉNEK

Szóljon az ének, áldás dicséret, Néked Örökkévaló.
Nemzetek, népek, ifjak és vének, imádjanak Örökhagyó.
[Ref.:] Hirdessék neved fenségét Mennyen és Földön,
Énekeljék, hogy szent az Úr – örökkön,
Zengjétek szívvel hatalmát,
Mert jó és kegyelmes vagy mi Istenünk, ó Mindenható.
Királyságod megáll örökké, s Trónszéked nem mozdul el,
S a nép, amelyet teremtettél magasztalja nagy nevedet. [Ref.]
Az ég és a föld felé kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen Úr.
És nincs nem is lesz soha senki más, ki Hozzá hasonlítható. [Ref.]

*********************************************************************

439. SZÜNTELEN DICSÉREM AZ URAT

Szüntelen dicsérem az Urat, amíg élek, amíg vagyok, örökké.
Mindenkor dicsérem az Urat, nem lankadok, s nem hallgatok soha.
Mert Ő jó, és igen hűséges Úr, Istenem, Atyám, Övé vagyok.
Senki nem ragadhat el szerető kezéből, amely erős, megoltalmaz.
Méltó, egyedül Ő méltó, hogy tisztelet, s imádat szálljon Hozzá.
Ő az Úr, aki örökkévaló, mindenható, Ő múlt, jelen és jövő.

Kezdetben teremtett mindeneket, és szavával tart fenn eget és földet.
Lehajolt hozzánk, s a porba életet lehelt, hogy lássuk Őt, a végtelent.
Imádd Őt, Ő Istened, Ő ismer már, és szeret.