440. TAPSOLJÁL ÉS UJJONGJÁL

Tapsoljál és ujjongjál, Király a mi Istenünk! [2x]
Hisz trónol és uralkodik, hisz Ő trónol és uralkodik.
Ő legyőzte e világ fejedelmét, és a hatalmakat lefegyverezte.

*********************************************************************

441. TÁNCOLOK, ÉNEKLEK
Táncolok, éneklek, örvendezek az én Istenemnek! [2x]
Jó dolog az Úrnak énekelni, mert Ő a dicséreteink között lakik!
Teljes szívvel táncolok Előtte, minden tagommal áldozom Néki!

*********************************************************************

442. TE MEGELÉGÍTETTÉL ENGEM

Te megelégítettél engem, Te megelégítetted szívemet. [2x]
Abbá, Atyám, én Atyácskám, az életem csak Veled teljes.
Abbá, Atyám, jó Atyácskám, az életem csak Veled jó,
Az életem Krisztusban teljes!

*********************************************************************

443. TE VAGY A TEREMTŐ

[Ref.:] Te vagy a Teremtő, hűséges Istenem!
Te vagy, ki el nem hagysz sosem! Te vagy a Megmentőm!
Jézus! Igaz Barát! Jézus! Ki mindig látsz!
Jézus! Te ismered a szívemet!

*********************************************************************

444. TE VAGY AZ EGYETLEN ISTEN A FÖLDÖN

Te vagy az egyetlen Isten a Földön, nincs senki Tehozzád hasonló!
Te vagy az egyetlen Isten a Földön, Tehozzád ragaszkodom!
Te vagy az egyetlen Isten a Földön, és nincs senki Tehozzád hasonló!
Te vagy az egyetlen Isten a Földön, én neved magasztalom!
Isten vagy, elcsendesedem, Istenséged elismerem! [2x]

*********************************************************************

445. TE VAGY AZ ISTEN, TE VAGY AZ ÚR

Te vagy az Isten, Te vagy az Úr,
Te vagy az Első, az Utolsó!
Te vagy a Kezdet, Te vagy a Vég,
Te vagy az Élet, úgy imádlak én!
Mert a hegyek leomlanak,
De a Te hűséged, Jézus, mindörökké megmarad!
Mert a sziklák leomlanak,
De a Te hűséged, Jézus, megmarad!

*********************************************************************

446. TE VAGY AZ ÚR

Te vagy az Úr, a Király, ragyogsz reám.
Tiéd e szív, ez a vágy Téged hív.
Nélküled elvesztem volna én, eljöttél és felemeltél,
Nem érdemeltem, mégis megmentettél.
Enyém a neved, itt hagytad énnekem,
Hogy legyen a pajzsom, a vigaszom, a fegyverem.
Mikor a nevedet öltöm fel, a Szent Szellem lágyan átölel.
Fut már a gonosz, nincs félelem, Te űzted el.

*********************************************************************

447. TE VAGY AZ ÚT, AZ IGAZSÁG

Te vagy az Út, az Igazság, Te vagy az Élet,
Hozzád megyek, áldom neved, Általad élek.
Megszabadítottál, kezeden hordoztál,
Tested és véred táplál, hűséged éltet. Hallelúja!

*********************************************************************

448. TE VAGY DICSŐSÉGEM

Te vagy dicsőségem, Te vagy mindenem,
Szolgád vagyok, Veled járok, én Uram, Istenem.
Tanácsodra nézek, szavad hallgatom,
Beszéded örök élet, lámpás utamon.
Igéd szabadít meg a gonosz tőréből,
Bizonyságod elrejt ellenségemtől.

*********************************************************************

449. TE VAGY MENEDÉKEM

Te vagy menedékem, ha félnék, Istenem,
Betölti a szívem szabadításod dala,
Benned bízom én, Benned bízom én,
Bátorsággal mondd: az Úr ereje van velem. [végig kánon]

*********************************************************************

450. TE VAGY MÉLTÓ

Te vagy méltó, ó, Istenünk! Neked hódolunk, és Téged tisztelünk!
Magasztalásunk illata szálljon fel, mennyei tróntermedet töltse be.
[Ref.:] Áldunk Téged, imádunk Téged,
Hűséges Megváltónk, Te vagy az Úr!

*********************************************************************

451. TE VAGY MINDIG VELEM, ÚR JÉZUS

Te vagy mindig velem, Úr Jézus, Te vigyázol most is reám,
Veled élek és dicsérlek Téged, s Te békét adsz nékem, Uram.
Te vagy nekem, megváltó Istenem, Te vagy nekem, örök életem,
Ó, Úr Jézus, szeretlek Téged, imádlak Téged,
Szeretlek én, szeretlek én.

*********************************************************************

452. TE VAGY NE KEM AZ ÉLE TEM

Te vagy ne kem az éle tem, a min de nem,
Én Is te nem, me ne dé kem, sze re tő jó Atyám.
Eléd jö vök, ál dom ne ved, Is te nem,
Szí vem ből ének lem: di csér lek, Men nyei Atyám.
[Ref.:] Meg haj lok Előtted, Uram, ke gyel med min dig vig asz tal,
Ki rály vagy min de nek fe lett, ki rály az éle tem fe lett,
Di csér lek mind örök ké, drá ga Men nyei Atyám,
Drá ga Men nyei Atyám.

*********************************************************************

453. TE VOLTÁL AZ ELSŐ

Te voltál az első, aki engem szeretett, megérintett Szent Szellemed.
Veled indul minden napom, s ha az est leszáll,
Jelenléted öröm, és szívem Téged vár.
Nem titok többé, Isten szeret, megváltoztatja az életemet.
Szélesre tárja a karjait, bízzál hát Benne, Ő megsegít.

*********************************************************************

454. TEBENNED BÍZOM, URAM

Tebenned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha,
Igazsággal szabadíts meg engemet.
Mindennap Rád bízom magam, mert egyedül Te vagy az én Uram,
Az én áldott, szabadító Istenem.
Légy erős kőszálam, erősített házam, és tisztítsd meg szívemet.
Kezedre bízom lelkemet, Te tartasz meg engemet,
Ó, Uram, Te hűséges Isten.

*********************************************************************

455. TEGYÉL ENGEM PECSÉTNEK

Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra!
[2x] Legyek pecsét örökké szívedre forrasztva!
Erősebb a szeretet a kínhalálnál,
[2x] És a buzgó szerelem keményebb a sírnál!
[Ref.:] Mert e lángok, e lángok, mint a tűz lángjai,
Érted égnek, csak érted égnek az Úrnak lángjai! [2x]
Tenger el nem borítja, sok víz el nem oltja,
[2x] Istenünknek szerelmét sok kincs nem pótolja! [Ref.]

*********************************************************************

456. TERÁD VÁR EGY SZÉP ORSZÁG

Terád vár egy szép ország [3x], ahová megyek!
Terád vár egy szép ország [3x], ahová megyek (ahová megyek)!
Nincs ott többé könnyezés [3x],
Jézus Krisztus vár ott rám [3x],
Isten szép országa ez [3x],
Add át Néki az életed, add át egész életed,
Akkor te is ez országba bemehetsz (te is bemehetsz).

*********************************************************************

457. TÉGED SZERETLEK, BÍZOM BENNED

Téged szeretlek, bízom Benned, segítségül hívom szent neved.
Az én oltalmam az Úr, tűzoszlop, mely előttem jár.
Jézus, Te vagy az örök Kőszikla, amin lábam megáll.

*********************************************************************

458. TÉGY EGGYÉ URUNK

Tégy eggyé Urunk, tégy eggyé Urunk.
Hogy meglássa a világ, hogy eljöttél, tégy eggyé Urunk.
Ó mily szép, mily gyönyörűséges a testvérekkel egységben lenni.
Az Úr áldása bőven árad ránk, mint túlcsorduló olaj.

*********************************************************************

459. TÉGY ENGEM, MINT EGY PECSÉTET

Tégy engem, mint egy pecsétet a Te szívedre,
Mint egy pecsétet a Te karodra.
[Ref.:] Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír,
A buzgó szerelem lángjai a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. [2x]
Sok vizek nem olthatják el e szeretetet,
A folyóvizek sem boríthatják el azt. [Ref.]

*********************************************************************

460. TÉRDEN ÁLLVA IMÁDLAK, ISTENEM

Térden állva imádlak, Istenem, kérlek, nézz le rám!
Szellemeddel borítsd be lelkem, halk szavaddal töltsd be szám. [2x]
Hogy hirdessem mindenkinek hűséges szerelmedet.
Hogy vétkeimnek zsoldjaként odaadtad az életed.

*********************************************************************

461. TI NÉPEK, MIND TAPSOLJATOK!

Ti népek mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok
Isten előtt, igen Isten előtt!
Mert a felséges Úr félelmetes, nagy Király az egész Földön,
Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá,
Kiválasztja az örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret.

*********************************************************************

462. TIED A DICSŐSÉG ÉS IMÁDAT

Tied a dicsőség, és imádat, felemeljük kezeinket,
És dicsérjük szent neved!
[Ref.:] Ó, hatalmas kezed nagy csodákat tesz,
Veled senki nem ér fel, Veled senki nem ér fel.

*********************************************************************

463. TIED A SZÓ

Tied a szó, és Tied a hang, mi éltet ad, és megmarad.
Te vagy Uram, és Te vagy erőm, aki igazán felemel, s könnyeim törli el.
Jézusban megtalált az élet és igazság.
Tied a föld, és Tied az ég, Tied a nép, mely a hitben él.
Te vagy az út, és Te vagy a híd, ki a tűzön is átsegít, s Istennel egyesít.
Jézusban megtalál az élet és igazság.
[Ref.:] Jézus Krisztus a Megváltó, szíved egyedül
Vele menekül meg e világból.
Ő csak az egyetlen, aki szabadít,
(1) aki igazán gyarapít.(2) aki felüdít, gyarapít.
Válaszd az Úr szavát, ami élet és igazság.
Nem fog már soha elmúlni ez a szeretet,
Igazi szerelem az, ami bennünk él.
Soha el nem fogy, engedd szabadon,
Más is hadd igyon, hiszen ez élő víz,
Mely a Mennyből jön, Isten ereje,
Szent örök Szelleme vigyáz ránk.
Válaszd az Úr szavát, ami élet és igazság.

*********************************************************************

464. TIÉD A HATALOM

Tiéd a hatalom, Tiéd az uralom ég és a föld felett!
Tiéd az ország, és Tiéd a királyság, áldom nagy neved!
Te vagy az Úr, az örökké hű, igaz!
Örvendj, te Föld, mert kegyelme mindent betölt!
Tiéd a királyság, örökké hatalmas Úr!

*********************************************************************

465. TÖBB ERŐT, TÖBB SZERETETET

Több erőt, több szeretetet, többet Tőled minden nap.
És teljes szívemből imádom neved,
Az elmém meghajol és hódol Neked,
Teljes lényem Tiéd, rendelkezz velem,
Mert Te vagy az Úr, mert Te vagy az Úr.

*********************************************************************

466. TÖBB EZ AZ ÉLET MINDANNÁL…

Több ez az élet mindannál,
Amit a szem megítél, s az ész meglát.
Többet ígér ma mindannál,
Amit az értelemmel elvárnál.
Te is rájöttél hamar,
A külső nem mindent takar.
Kevés, ha magadban hiszel,
A tavasz nem ettől jön el.
[Ref.:] Az aki szívedben lakik lásd,
Sokkal több, mint képzelet, hallgass Rá,
Valakiben bíznod kell ezután.
Ne add fel, hogy életed megtaláld.

*********************************************************************

467. TÖLTS BE SZENT SZELLEM

Tölts be Szent Szellem! (Vigasztaló)
Tölts be Szent Szellem! (Vigasztaló)
Tölts be Szent Szellem! (Igazságot hozó)
Tölts be Szent Szellem! (Vigasztaló)
Isten ujja, ígérete, aki törvényed írja szívembe!
Jöjj zúgó szél (Elevenítő), Emésztő tűz (Megszentelő)!
Mennyei eső (lelket frissítő) járd át bensőm!
Nyisd meg szemem (nyisd meg értelmem),
Szólj szelíden (szóld szavát nekem),
Vezesd léptem! S én elhiszem: az Úr velem!

*********************************************************************

468. TUDOD-E, HOGY TESTED TEMPLOM

Tudod-e, hogy tested templom, Istennek háza? [3x]
Szent templom vagy, Istennek háza.
Ó, én tudom, igen tudom, hogy templom vagyok. [3x]
Templom vagyok, Istennek háza.
Betöltve erővel és tűzzel. [3x]
Templom vagyok, Istennek háza.

*********************************************************************

469. TÜZED, URAM, JÉZUS

(Izrael nemzeti himnuszának dallamára)
Tüzed, Uram, Jézus, öröm a szívemben,
Lángja lobogjon elevenebben!
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
Tartsd a kezedben, igazi helyén!
[Ref.:] Életem útja, örök örömem.
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
Nem hagy el engem, tart a Te kezed!
Benned bízom én, s Te mindig velem vagy,
HűSzabadítóm, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén,
Lényed a csillag, sugarad a fény. [Ref.]
Jön az örök nap már, közeledik Ő,
Mennyei honba hazavinni jő.
Röpke pillanat, míg tart a keserű,
Jézus elém jön, örök a derű. [Ref.]

*********************************************************************

470. TÜZET GYÚJTOTTÁL A SZÍVEMBEN

Tüzet gyújtottál a szívemben, Atyám,
Mely örökké él, és el nem alszik már.
Betöltötted szívem, új életet adtál,
Hálát adok Néked, drága Mennyei Atyám.
Szeretlek, Uram, szeretlek nagyon,
Köszönöm, hogy megtaláltam Nálad otthonom.

*********************************************************************

471. TŰZ ÉS FÉNY

[Ref.:] Tűz és fény, hívunk Téged, tűz és fény, Szent Szellem jöjj,
És szóld nekünk a győzelmek beszédét. [2x]
Szívünkben ott ég ma is tüzed,
Hogy hirdessük ezt minden népnek,
Megváltott ország a célunk,
Hát elkezdjük harcolni, míg meg nem látjuk Őt. [Ref.]