VAN EGY FO LYÓ

Van egy fo lyó a szent vá ros ban, az élet fo lyó ja.
Ott ahol né pe együtt él örök ké az Úr ral.
Is ten van kö zöt tük, Ő von fö lé jük sá tort.
Nincs töb bé könny és gyász, mert az el sők már el múl tak.
Nagy ví gas ság, han gos öröm van az Úr há zá ban.
Nagy ví gas ság, han gos öröm van az Úr há zá ban.
Mert nem mú lik el, so ha nem mú lik el,
Bi zony nem mú lik el, a Jé zus or szá gá ban.
Nagy ví gas ság, han gos öröm…
A Menny királyságában.

*********************************************************************

VÁR A HÁZ, AZ ATYÁM HÁZA

Vár a ház az Atyám háza, kész, az ajtó tárva,
Minden áldás asztalán, drága véren vett meg a halálból,
Mindezt megszerezte Ő a tiszta, szent Bárány.
Jézus Úr mindenek felett, Ő az én hűPásztorom,
Ösvényem az Atyához, ahol van örök hazám.

*********************************************************************

VÁRTAM RÁD, ISTENEM

Vártam Rád, Istenem, hozzám hajolt szíved,
Adtál új életet. Veled ismertem meg,
Mit jelent ez a szó: igaz szeretet.
Vártam Rád, Istenem, megvédted életem,
Adtál új éneket. Ez a dal segít látnom,
Hogy Szellemed őrzi a szívemet.
Örülnek és örvendeznek majd
Benned mind,
Akik keresnek Téged, akik szeretnek Téged,
Igaz élő Istenünk.
Ezt mondják majd szüntelen,
Akik szeretik szabadításod,
Hogy velünk az Isten, magasztaltassék fel,
Jézus Krisztus szent neve.

*********************************************************************

VEGYÉTEK, S EGYÉTEK

Vegyétek, s egyétek, ez az én testem,
Amely tiérettetek megtöretett!
[Ref.:] Nézz rám, nézz rám, nézz rám! [2x]
Vegyétek, s igyátok, ez az én vérem,
Amely a bűnökért kiontatott! [Ref.]
Vegyétek, s igyátok, ez az én vérem,
A szövetség, mely által, aki hisz, megtartatik! [Ref.]

*********************************************************************

VELED ÉN MÁR MEGHALTAM

Veled én már meghaltam, a sírból fel is támadtam.
Élek többé, többé soha nem én,
Mert énbennem már a Jézus él. [2x]
[Ref.:] Lá, lá, lá…
Dicsőség az Atyának, hála, hála Fiának, Fiának,
Hallelúja, drága Szent Szellem,
Jöjj, és töltsed be a szívemet. [2x] [Ref.]
A sötétség már szűnni kezd, a hajnal egyre fényesebb.
És ahogy Te vagy, mi éppen ugyanúgy,
Ugyanúgy vagyunk e világon. [2x] [Ref.]

*********************************************************************

VEZESS ENGEM ÖSVÉNYEDEN

Vezess engem ösvényeden, ó, Uram!
Útjaidat ismertesd meg még jobban!
A szívem kiáltja: szeretlek Téged,
Erős karod támogasson,
Minden napon, a Te utadon!
Szelíd hangon szólj hozzám, ó, Uram,
Friss keneted áradjon rám gazdagon!
Hogy szívemben égjen szent tüzed,
És hűséggel kövesselek,
Minden napon, a Te utadon!

*********************************************************************

VIZSGÁLJ MEG, TISZTÍTS MEG
Vizsgálj meg, tisztíts meg, Istenem,
Szeretlek, odaadom Néked az életem.

*********************************************************************

ZENGJ HALLELÚJÁT AZ ÚRNAK

Zengj hallelúját az Úrnak, zengj hallelúját az Úrnak!
Zengj hallelúját, zengj hallelúját, zengj hallelúját az Úrnak.
Dicsőség legyen az Úrnak, Dicsőség legyen az Úrnak!
Dicsőség legyen, dicsőség legyen, dicsőség legyen az Úrnak.
Áldjad én lelkem az Urat, áldjad én lelkem az Urat!
Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem, áldjad én lelkem az Urat.
Lelkem imádja az Urat, lelkem imádja az Urat!
Lelkem imádja, lelkem imádja, lelkem imádja az Urat.
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelúja!
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelúja!

*********************************************************************

ZENGJEN HANGOS HÁLAÉNEK

Zengjen hangos hálaének, szívünk töltse be öröm,
Ujjongjunk az Ő győzelmében, Jézusnak hódoljon a Föld.
A hegyekből, sík mezőkből új dal száll fel az ég felé,
És a menyből kürtszó zendül, együtt áldjuk szent nevét.
Felragyog világosságod, igazságod, mint a dél,
Békességed, mint folyó árad. Hős Király vagy örökké.
Hallelúja, hallelúja.